Replaced placeholders (private collection)

ALT TEXT on installaatio, joka käsittelee valokuvan ja vaihtoehtoisen tekstin yhteyksiä tiedon saavutettavuuteen. Saavutettavuus tarkoittaa digitaalisen informaation esittämistä niin, että se on kaikkien saatavilla. Kun digitaaliset, kuvalliset esitykset varustetaan vaihtoehtoisilla teksteillä, kyse on kuvauksesta, ja tällöin puhutaan myös saavutettavuudesta.

Miten taideteoksen informaatio, kokonaisvaltainen sekä henkilökohtainen taide-elämys on mahdollista välittää, jos kuva ei jostain syystä ole nähtävissä? Tulkinta on aina jokaisen oma, ja toisen ihmisen tulkinta on vain korvike siitä. Teos koostuu verkkosivuilta löytämistäni nk. placeholder kuvista, joille olen laatinut uuden vaihtoehtoisen tekstin. Olen ottanut sivustoilta kuvakaappauksia, jolloin tieto kuvan kontekstista antaa vihjeitä “alkuperäisestä” kuvasta, jonka placeholder on korvannut. Paradoksi tässä on se, että itse kuvakaappauksesta (ts. placeholderista ympäristöineen) on tullut “varsinainen” kuva.

Kuinka purkaa valtava määrä valokuvan sisältämää tietoa sanoiksi? Mitä tiedostamattomia motiiveja tulkitsija välittää tulkitessaan kuvaa? Mitkä sanoista ohjaavat tulkintaa enemmän tiettyyn suuntaan? Pitäisikö tulkinnan olla mahdollisimman neutraali, jotta yksilöllisille tulkinnoille jää tilaa?

****

ALT TEXT is an installation that addresses the connections between photograph and alternative text to the accessibility of information. Accessibility means presenting digital information so that it is accessible to everyone. When digital, pictorial presentations are equipped with alternative texts, it is all about description, and in this case, we also talk about accessibility.

How it is possible to convey the information, holistic and personal art experience of artwork if the picture is not visible for some reason? The interpretation is always everyone’s own, and another person’s interpretation is just a substitute for it. The work consists of the so-called placeholder images I found on the website, for which I have prepared a new alternative text. I have taken screenshots from sites, where the context of the image gives clues to the “original” image that the placeholder has replaced. The paradox here is that the screenshot itself (i.e., placeholder with its surroundings) has become the “actual” image.

How to extract a huge amount of information contained in a photo into words? What unconscious motives does the interpreter convey when interpreting an image? Which of the words steer interpretation more in a particular direction? Should the interpretation be as neutral as possible so that space is left for individual interpretations?

 

Content: “Seascape

Off-painted Beaches: Ten photo inkjet prints on canvas. The image is manually removed with water and a brush. The subject of the image can be seen very weakly on a canvas 40 x 60 cm, Mia Seppälä 2022.

“Paradoxes of Photography” The Finnish Museum of Photography 13.5. – 28.8.2022

Replaced Placeholders (private collection)

Boats and seascape:

Birds and seascape:

Floating Icebergs:

Seascape, artist unknown:

Miscellaneus:

Rarities:

Study of seascape:

Undefined:

Sonic seascapes:

A WordPress.com Website.

%d bloggers like this: