Act 5

Ownership

Video käsittelee koiran omistamiseen liittyvää paradoksia kuvan kautta. Koska en omistaa koiraa, voin vain kuvitella ja imitoida omistajuutta. Kuviteltu samankaltaisuus on realisoitunut videolla todelliseksi toiminnaksi koiran ulkoiluttamisen teon kautta. Kysymys herää: Onko identiteetti mahdollista rakentaa samankaltaisuuden ja mielikuvan pohjalta ja mitä tämä tarkoittaa totuudellisuuden kannalta?

The video deals with the paradox of owning a dog through an image. Since I don’t own a dog, I can only imagine and imitate ownership. The imagined similarity has been realized in the video as a real action through the act of walking the dog. The question arises: is it possible to build an identity on the basis of similarity and image, and what does this mean in terms of truthfulness?

https://youtu.be/EYBaJL6EnKo

%d bloggers like this: