Bio & Statement

STATEMENT

Miksi teen taidetta? En tee sitä ollakseni onnellinen tai surullinen. Taiteessa etsin yhteyttä ja välitilaa — poistuakseni tiedon kehästä. Etsin taiteella sitä, mitä en voi muuten löytää. Käännän viimeisenkin kiven, sillä aina jotain voi löytyä. 

Työskentelen paikkasidonnaisesti, välineinäni valokuva, performanssi, maalaus ja liikkuva kuva. Tällä hetkellä huomaan olevani kiinnostunut ilmiöistä, jotka syntyvät havainnollisten tai käsitteellisten objektien ja paikkojen välillä (inter). Teokseni käsittelevät usein taiteen intersubjektiivisuutta, kokemuksellisuutta, tulkintaa sekä yksityisen ja julkisen tilan käyttöä. Viimeaikaisissa teoksissani olen keskittynyt fyysisessä ympäristössä esitetyn teoksen ja toisaalta verkossa esitettyjen kuvien saavutettavuuteen, kuten teoksessa Alt text (2022) Suomen Valokuvataiteen Museon Valokuvan paradokseja– näyttelyssä. Siinä tarkastelin, millä tavoin tilanne ja käyttöliittymä vaikuttavat kuvien tulkintaan, erityisesti jos kuvaa ei voi nähdä.

Äkkiseltään voisi olettaa, että erilaiset tulkintamuodot muokkaavat kontekstia rikkaammaksi ja monipuolisemmaksi. Asia ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Erityisesti verkon kuvia tulkitsevien ihmisryhmien erikoistuminen ja eriytyminen aiheuttaa herkästi saavutettavuusongelmia. Esimerkiksi internetiin ladattu kuva ja sen vaihtoehtoinen teksti (Alt-teksti) tulkitaan eri tavalla, tai jopa täysin väärin, jos vastaanottaja on näkövammainen. Osa näkörajoitteisista käyttää kuvien lukemiseen näytönlukijaa, jonka koneääni lukee kuvien tekstivastaavuudet. Tämä asettaa suuren vastuun kuvien tekstivastineiden tekijöille, olivatpa he yksittäisiä ihmisiä, tai julkisen palvelun tarjoajia, jotka hyödyntävät tekoälyä. Näen tämän asetelma yhtenä tulevaisuuden haasteena taiteelle: kuka tulkitsee kuviamme? Kenen vastuulla tulkinta on?

>>>>>>

Why do I make art? I don’t do it to be happy or sad. In art, I seek the connection and intermediate space — to leave the circle of knowledge. I am looking with art for what I can’t find otherwise. I will turn over the last stone, because there can always be something.

I work in a site-oriented manner using photography, performance, painting and moving image. At the moment, I find myself curious about phenomena that arise between perceptual or conceptual objects and places (inter). My works address the topics of the intersubjectivity of visual art, experientiality, interpretation, and the use of private and public space. Recently, I have focused on the accessibility of the work presented in a physical environment and on the other hand the images presented online, such as in the work Alt text (2022) The Paradoxes of Photography at the Finnish Museum of Photography. In that piece I investigated how the situation and the user interface affect the interpretation of images, especially if the image is not visible.

Since the situation and interface affect the interpretation of images, one would assume that different forms of interpretation shape the context to become richer and more diverse. However, the issue is not simple. In particular, the specialization and differentiation of groups of people who interpret images on the web easily causes accessibility problems. For example, an image uploaded to the internet and its alternate text (Alt text) are interpreted differently, or even completely wrong if a person is visually impaired. Sometimes blind people use a screen reader to read the images, whose alt text is read aloud by a machine voice. Interpreters of alternative texts and images have a great responsibility, whether they are private individuals or public service providers using artificial intelligence. I see this setting as one of the future challenges for art: who interprets our images? Whose responsibility is the interpretation?

BIO

Mia Seppälä is a multidisciplinary Finnish artist in the areas of photography, performance, moving image and painting. She is currently as a doctoral candidate and at The Academy of Fine Arts in the University of the Arts Helsinki, where she received her master’s degree 2017.

The topics of her works are often based on existing structures, forms, and established procedures, where she explores the architectural, infrastructural and ambiguities entanglements between cultural memory and the environment. She uses multisensory methods, examining the infrastructure of places and facilities, highlighting the joint responsibilities of several materials, networks and bodies.

Seppälä is an artist and researcher in the field of artistic research. In her doctoral studies, she explores the relationship between site-specific work, observation, space and time using the research method she has developed. Part of the work related to the research has been carried out in a workspace located in the Itis shopping centre Eastern Helsinki.

Seppälä has participated in exhibitions, festivals and conferences in Finland and internationally. More recently (2022) her works have been seen in a curated joint exhibition at the Finnish Museum of Photography, at The Colloquium on Artistic Research in Performing Arts CARPA 7 and in the form of artistic interventions on the streets of Belleville, Paris.

https://miaseppala.com/portfolio-2/

%d bloggers like this: